Centralne Magazyn w Niemczech, dlatego brak wymaganej deklaracji celnej dla dostaw w obrębie UE

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy - konsumenci


Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Swiss Fittings AG, Bahnhofstr.: 19, 9100 Herisau, info@swiss-fittings.com, tel.: +49 69 90556783) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy – Spółka
Przedsiębiorcy nie mają prawa do odstąpienia od umowy. Materiały stalowe (pręty , stangi) i produkty niestandardowe są wyłączone z polityki zwrotów.
Konsekwencje anulowania umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Musicie Państwo zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi koszty utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.
Zasady anulowania nie mają zastosowania do produktów wykonanych na zamówienie. W przypadku firm/przedsiębiorstw obowiązuje 30% wartość zwrotu.
Przykładowy formularz rezygnacji / anulacji. (W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).
y
- Do Swiss Fittings AG, Bahnhofstr.: 19, 9100 Herisau, info@swiss-fittings.com
- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)
- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.